Logical works In Kadam Sungbum

rngog blo ldan shes rab (1059-1109)

 1. rigs thigs ‘grel pa dang bcas pa’i bsdus don (21 fols., pp.389-409)
 2. tshad ma rnam par nges pa’i dka’ ba’i gnas rnam par bshad pa (144 fols., pp.420-705)

phywa pa chos kyi seng+ge (1109-1169)

 1. tshad ma rnam par nges pa’i bsdus don (13 fols., pp.3-28)
 2. tshad ma rnam par nges pa’i ‘grel bshad yi ge dang rigs pa’i gnad la ‘jug pa’i shes rab kyi ‘od zer (197 fols., pp.35-427)
 3. tshad ma yid kyi mun sel (97 fols., pp.434-627)

gtsang nag pa brtson ‘grus seng+ge (12C)

 1. tshad ma rnam nges kyi ‘grel pa (210 fols., pp.13-434)

gnyags

 1. tshad ma’i spyi skad bsdus pa (8 fols., pp.197-213)

byang chub sems dpa’ dznya na shr’i

 1. rig pa’i snying po de kho na nyid bsdus pa gsal byed nyi ma’i ‘od (16 fols., pp.215-247)
 2. tshad ma rnam nges kyi T’ikka blo gsal mgul rgyan (101 fols., pp.251-454)

chu mig pa seng+ge dpal (13 C.)

 1. tshad ma sde bdun gyi don phyogs gcig tu bsdus pa (77 fols., pp.11-163)

bcom ldan rig pa’i ral gri (1227-1305)

 1. tshad ma rnam par nges pa’i T’ikka rgyan gyi me tog (158 fols., pp.9-325)
 2. tshad ma’i bstan bcos sde bdun rgyan rgyan gi me tog (98 fols., pp.329-516)

bcom ldan rig pa’i ral gri (1227-1305)

 1. brel pa brtag pa’i mchan dang sa bcad gnyis (4 fols., pp.5-13)
 2. rtsod pa rig pa’i bsdus don (7 fols., pp.13-27)
 3. rtsod rigs rgyan gyi me tog (72 fols., pp.33-179)

bcom ldan rig pa’i ral gri (1227-1305)

 1. tshad ma rnam nges rgyan gyi me tog (149 fols., pp.449-744)

chu mig pa seng+ge dpal (13 C.)

 1. tshad ma rnam par nges pa’i ‘grel pa la ldeb (152 fols., pp.11-308)
 2. tshad ma sde bdun gyi don phyogs gcig tu bsdus pa (68 fols., pp.315-448)

mtshur ston gzhon nu seng ge (ca. 1150-1210)

 1. tshad ma shes rab sgron ma (67 fols., pp.449-584) (Ed. Pascale Hugon, Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, 60, Wien, 2004)

blo gros mtshungs med

 1. tshad ma’i don bsdus pa (61 fols., pp.587-708)

Author unknown

 1. tshad ma rnam ‘grel gsal bar byed pa’i zin bris legs par bshad pa’i rin po che’i snying po (122 fols., pp.7-220)
 2. tshad ma’i legs bshad dri med bcud kyi bdud rtsi (47 fols., pp.221-312)
 3. gtan tshig tshul gsum gyi zin bris (34 fols., pp.313-376)
 4. mngon sum le’u’i ‘grel pa slob ma’i yid ‘phrog (30 fols., pp.377-436)

sh’a kya’I dge bsnyen chos kyi bshad pa

 1. tshad ma’i de kho na nyid bsdus pa nye bar bsdus pa (21 fols., pp.437-478)

Author unknown

 1. tshad ma rang rig gi sgrub tshul (7 fols., pp.543-556)