Logical Works Not Included in Kadam Sungbum

sa skya paNDi ta kun dga’ rgyal mtshan (1182-1251)

 • tshad ma rigs pa’i gter gyi rang ‘grel (Sa skya bka’ ‘bum, da, 195 fols)

'u yug pa rigs pa'i seng+ge (? - 1253)

 • bstan bcos tshad ma rigs pa'i gter gyi rgyan rigs pa grub pa (gsung 'bum, vol.1, pp.17-203)
 • tshad ma rnam 'grel gyi rnam bshad rigs pa'i mdzod/ (stod cha)(gsung 'bum, vol.2, pp.67-241)
 • tshad ma rnam 'grel gyi rnam bshad rigs pa'i mdzod/ (smad cha)(gsung 'bum, vol.3, pp.14-260)

bo dong ‘jam pa’i dbyangs sho re ba (13 C.?)

 • tshad ma rnam par nges pa’i ‘grel bshad tshig don rnam par nges pa nyi ma’i snying po (ms., 153 fols. TBRC No. W26444)

bu ston rin chen grub (1290-1364)

 • tshad ma rnam par nges pa’i ‘grel bshad tshig don rab gsal (bu ston gsungs ‘bum, ya, 301 fols)

klong chen rab ‘byams pa dri med ‘od zer (1308-1364)

 • tshad ma’i de kho na nyid bsdus pa (364 p., 成都 : 四川民族出版社, 2000)

g.yag ston sangs rgyas dpal (1350-1414)

 • sde bdun gyi dgongs ‘grel tshad ma rigs pa’i gter gyi de kho na nyid gsal bar byed pa rigs pa’i ‘od stong ‘phro ba
 • not_included_in_kadam_sungbum.txt
 • 最終更新: 2017/04/07 11:55
 • by yfukuda